Mắt một mí nói lên điều gì

mắt một mí nói lên điều gì? có rất nhiều vấn đề bạn có thể biết thông qua đôi mắt