Bấm mí mắt giữ được bao lâu và phụ thuộc vào yếu tố gì?

Bấm mí mắt giữ được bao lâu và phụ thuộc vào yếu tố gì?

Bấm mí mắt giữ được bao lâu và phụ thuộc vào yếu tố gì?