Bấm mí mắt có ảnh hưởng đến thị lực như bạn vẫn nghĩ?

Bấm mí mắt có ảnh hưởng đến thị lực như bạn vẫn nghĩ?

Bấm mí mắt có ảnh hưởng đến thị lực như bạn vẫn nghĩ?